Zdravstvene i sigurnosne zahteve za kozmetieki salon

ATEX direktive (. Fr atmosfera Explosibles, takoðer poznat kao Direktiva 94/9 / EC - Evropska unija zakon, koji definira osnovne zahtjeve proizvoda namijenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Na opasnost od eksplozije metana i ugljene prašine za veæinu strojeva i alata uzeti u rudnicima uglja, i Direktiva ATEX se odnosi na alate i zaštitne sisteme posveæen za upotrebu u oblasti izložene opasnosti od eksplozije. I za zadnje sigurnosne propise u razlièitim zemljama Evropske unije su se razlikovali, što bitno znaèajnu prepreku na slobodu robne razmjene izmeðu zemalja èlanica.Iz tog razloga stvorena je jedinstvena ATEX direktiva koja je objedinila postojeæe projekte i samo olakšala cirkulaciju proizvoda u Evropskom sporazumu. Prilikom primjene odredaba èlana 100a Rimskog ugovora, najvažniji cilj ATEX direktive je da garantuje slobodno kretanje robe koja garantuje visok stepen zaštite od eksplozije. Što se tièe podataka ureðaja za aktivnosti u podruèjima pod rizikom od eksplozije, Evropski parlament i Vijeæe Evropske unije su 23. marta 1994. godine izdali ATEX direktivu 94/9 / EC, koja je održana 1. jula 2003. godine. Pored toga, Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 (poznata i pod nazivom ATEX USERS je usvojena 16. decembra 1999. godine, što se tièe minimalnih zahtjeva za sigurnost rada u podruèjima gdje postoji rizik od eksplozivne atmosfere. Direktiva ATEX 94/9 / EZ je stupila na snagu 1. jula 2003. godine i zamijenila prethodne Direktive 76/117 / EEC i 79/196 / EEC.

CE oznaka (fr Conformité Européenneidentifikacioni broj sertifikacionog telasimbol eksplozije-dokazivanjaeksplozivna grupakategorija ureðajavrsta zaštite od eksplozijeeksplozivna podgrupaklasa temperature

Preporuèujemo Atex trening