Noae i medicinska medicinska pomoae za szczecin

Pretpostavimo da nam je potrebna hitna medicinska pomoæ. Nije da je to naše telo, veæ zato što oseæamo velike probleme sa prirodnom psihom.Irelevantno je da li smo došli do psihijatra ili onih koji su stvorili poljske prijatelje u brizi za sopstveno biæe ili zdravlje. U nekim sluèajevima, posjet psihijatru, kao u sluèaju zavijanja sa svim sljedeæim specijalistima, zahtijeva odgovarajuæe pripreme.

Prvi sastanak za psihijatra æe prvo biti razgovor. Moramo da vam isprièamo o našim problemima kada su poèeli, kako smo ih prepoznali i šta rade. Veoma je zahtjevan trenutak razbijanja, sposobnost povjerenja drugoj ženi u bolest koja nas muèi. Stoga, vrijedi razmisliti o onome što odaberemo da predamo lijeèniku. Mi ne pravimo da nauèimo da sakrijemo neke od pritužbi naših prijatelja od strane psihijatra, naprotiv. Da bi nam doktor pomogao na širok naèin, on mora znati što je više moguæe bilo koji trenutak vezan za pojavu njegovih problema, pa je preporuèljivo da se prisjetimo svih moguæih èinjenica vezanih za mentalne promjene. Ne treba nas iznenaditi ako psihijatar u bilo kom trenutku zatraži razgovor sa èlanovima naše porodice i partnerima.

Prije prve posjete psihijatru, potrebno je pregledati našu trenutnu prehranu, poduzete mjere i tretmane. Na primjer, akutno trovanje metil alkoholom ili velike infekcije mogu dovesti do depresije, ozbiljan nedostatak vitamina B1 može izazvati psihozu, nedostatak B12 uzrokuje pospanost i snove, hronièni bol i buku, a osim toga, iskusne operacije mogu govoriti o fizièkoj preosjetljivosti i emocionalnim promjenama. Kao psihijatar, kao dobra i potpuna slika o zdravstvenom statusu pacijenta, možete odluèiti da predmet pošaljete drugom testu. Ono što mnogi mogu tražiti dodatne testove od neurologa ili interniste, mogu biti i prirodni i urinarni testovi. U mnogim sluèajevima preporuèljivo je izvršiti skeniranje glave, koje æe prikazati punu sliku moguæih popravki u mreži lubanje.